Szociális ügyek

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

Gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Köztemetés

 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

Az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez (a villanyáram-, gáz-, a víz- csatornahasználat díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez) támogatást nyújt.
A támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A támogatás természetbeni nyújtása a szolgáltató részére történő folyósítással történik.
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani. A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás egy hónapra jutó összege
- 3.000 Ft., ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
- 5.000 Ft., ha a jogosult egyedül élő, vagy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell
- a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelmet igazoló iratokat
- a kérelmező háztartásában élő személyek által kitöltött vagyonnyilatkozatokat
- a támogatás folyósításához közműszolgáltató számla (gáz, villany, víz)
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit, amennyiben külön közmű mérőórával vannak felszerelve.
A támogatás összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző kettő hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.
 

Ügyintéző: Sándorné Inotai Mária hatósági ügyintéző Tel: 78/437-116

Kérelem letöltése

 

Gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás

Gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg, és a rendszeres havi gyógyszerköltsége a családban az egy főre jutó havi jövedelem 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdése szerinti alanyi és normatív jogcímen közgyógyellátásra nem jogosult.
A havi gyógyszerköltség megállapításánál csak a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek vehetők figyelembe.
A gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell
- a háziorvos e rendelet 4. melléklete szerinti igazolását a havi rendszeres gyógyszerköltségről
- a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelmet igazoló iratot
- a járási hivatalnak a közgyógyellátásra való jogosultság elutasításáról szóló jogerős határozatát.
A gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani. A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.
A gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás havi összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, de legfeljebb 8.000 Ft.
A gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző kettő hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.


Ügyintéző: Sándorné Inotai Mária hatósági ügyintéző
Ügyintézés helye: Dunavecsei Polgármesteri Hivatal fsz. 4. számú iroda Tel: 78/437-116

Kérelem letöltése

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és ezáltal önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.
Rendkívüli települési támogatás annak a szociálisan rászorult személynek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át; temetési költségek viseléséhez kért támogatás esetén 300 %-át, egyedül élő esetén 400 %-át.
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekintendő különösen:
   a) elemi kár, vagy nem a tulajdonos gondatlanságából bekövetkezett káresemény
   b) temetési költségek viselése
   c) betegség, baleset, haláleset
   d) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye; a közüzemi díj rendezése, amennyiben a kérelmező a 8. § (1) bekezdése szerinti lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban nem részesül,
   e) válsághelyzetben lévő anya gyermekének megtartása, gyermek fogadásának előkészítése
   f) nevelésbe vett gyermek családjával történő kapcsolattartás, a gyermek családba való visszakerülése
   g) a gyermek alapszükségletei (megfelelő élelmezés, ruházkodás) kielégítésének hiánya,
   h) gyermek beiskolázása, óvodáztatása
   i) gyógyászati segédeszköz beszerzése, a kérelmező esetenként jelentkező magas gyógyszerköltsége, amennyiben a 9. § (1) bekezdése szerinti támogatásban nem részesül,
   j) nyugellátás, vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.
A rendkívüli települési támogatás készpénzben, természetben, vagy egyszerre mindkét formában is biztosítható.
A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege - a rászorultsághoz igazodóan - legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-a.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege 15.000 Ft. és 80.000 Ft. között lehet.
A kérelmet e rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell
   a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelmet igazoló iratot
   b) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet, létfenntartási gondot alátámasztó iratot.
Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás különösen:
   a. élelmiszer utalvány biztosítása,
   b. ruházat- és élelmiszervásárlás,
   c. háztartási tüzelőanyag biztosítása,
   d. intézményi étkezési térítési díj átvállalása,
   e. tankönyv- és iskolai felszerelés biztosítása.

Ügyintéző: Sándorné Inotai Mária hatósági ügyintéző, telefon: 78/437-116
 

Kérelem letöltése

 

Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonkét munkanapon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetéséről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:

 •  a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,
 •  vagy az eltemettetésére köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
 •  aki a temetést szerződésben vállalta,
 •  végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa,
 •  az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. (b) pontja) a törvényes öröklés rendje szerint.

Az eljárás jogi alapja:

 •  a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 •  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
 • Ket.

Hatáskör gyakorlója: Dunavecse Város Polgármestere
Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Dunavecse, Fő út 43. 2. szoba

 • Tel: (06 78)437-116, (06 78)437-117 vagy 06-70/315-4085
 • Ügyintéző: Gyarmati Andrea hatósági ügyintéző

A kérelemhez szükséges dokumentumok: Személyi igazolvány, lakcím igazolvány

 

Kapcsolódó nyomtatványok