Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

A helyi kulturális élet meghatározó intézménye a Könyvtár, mely közel 30 ezer kötetes állományával és korszerű, reprezentatív épületével várja a látogatókat, melyben e-Magyarország pont is helyet kapott. Városunk fontos kulturális központja a Művelődési Ház, mely helyet ad időszaki képzőművészeti és egyéb kiállításoknak, színielőadásoknak, és mindazoknak a csoportoknak akik hozzájárulnak városunk kulturális életéhez
 

 
Intézményvezető: Aranyi Ágota
Cím: 6087 Dunavecse, Fő út 35.
Elérhetőségeink:

Tel/Fax: (78) 438 - 034

E-mail: muvhaz.konyvtar@gmail.com

 

WEB:

www.dunavecse-1410.emagyarorszag.hu

 

Vikár Béla Művelődési Ház és KönyvtárDunavecsén a Magyar kommunista Párt Népkönyvtárakat Szervező bizottsága által meghirdetett „Ezer könyvet minden falunak” elnevezésű mozgalom égisze alatt, 1000 kötet könyvvel, 1953. augusztus 20-án nyílt meg a könyvtár. Mivel a község járási székhely volt, ennek következtében rövidesen átvette az akkori járás hálózati funkcióját is. Ettől kezdve az intézmény, mint Járási Könyvtár, a megyei hálózat alközpontjaként szakmai és módszertani irányítást adott a községi könyvtáraknak.

A könyvtári munka igen nehéz körülmények között indult meg. Különösen nagy gondot okozott a járás községeinek segítése és módszertani, szakmai irányítása. Az eredeti, volt járási területen, Szalkszentmártontól Ordasig 9 belterületi és 16 külterületi könyvtár működött, főleg pedagógusok vezetésével. 1957. februárjában a kunszentmiklósi és dunavecsei járás egyesítésével nagyon megnőtt a terület /volt 40 km távolságra eső helység is/ és a könyvtárak száma is: 36 egység tartozott ide.

1960-ban került sor az intézmény belső átalakítására, amely az ún. szabadpolcos rendszerű kölcsönzésre való áttérést szolgálta.

A Magyar Köztársaság Elnöki Tanácsa 16/1970./M. K. 1970. V. 16./sz. határozatával elrendelte a Dunavecsei Járás megszüntetését. A megszűnő járási könyvtár iratanyagát, munkaterveit, fejlesztési terveit, statisztikai összesítő jelentéseit és egyéb hálózati és módszertani dokumentumait a kalocsai Nagy Lajos Járási Könyvtár vette át. A közigazgatási átszervezés után a tárgyi feltételek átalakultak. Az intézmény a nagyközségi Tanács új épületében költözött, ahol az állomány megfelelő elhelyezést nyert.

1970. július 29.-én a Művelődésügyi Minisztériumhoz benyújtott kérelemben, a Dunavecsei községi tanács VB. És a Községi Könyvtár együttesen kérte, hogy az intézmény felvehesse és használhassa a Vikár Béla Községi Könyvtár nevet. Vikár Bélának a felszabadulás előtt közeli rokonsága élt a községben. Ő maga is itt tartózkodott a háború utolsó napjaiban. Ez idő alatt rendszeresen megfordult a református parókiában, ahol tartózkodása alatt különböző néprajzi kutatásokkal, néprajzi vonatkozású emlékek gyűjtésével és rendszerezésével foglalkozott. 1945. szeptember 22-én hunyt el Dunavecsén.

1970. szeptember 8-án vette fel a Könyvtár Vikár Béla nevét. Ez idő óta rendszeresen gyűjti az intézmény a Kalevala fordítójával kapcsolatos bármilyen jellegű dokumentumokat és emlékeket. A helytörténeti anyaghoz hozzátartoznak Petőfi Sándorral, illetve Dunavecsével kapcsolatos dokumentumok is. Petői Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárügyi osztálya a Petőfi Emlékbizottság támogatásával akciót kezdeményezett Petőfi Emlékkönyvtárak létrehozására. Az intézmény a pályázat feltételeinek megfelelt és 1974-ben elnyerte a Petőfi Emlékkönyvtár kitüntető címet és az egyik helyiségben „Emlékszobát” rendezett be a helytörténeti gyűjteményből.

Dunavecse lakossága az 1980-as népszámlálás szerint 4200 fő volt. A kis lélekszámú községben kulturális területen úgy értek el eredményt a könyvtárosok, hogy a különböző intézményekkel, tömegszervezetekkel és vállalatokkal közösen, egymást segítve mindenki a saját részterületén a legjobbat igyekezett nyújtani a lakosságnak. Igazán ebben az időben kapcsolódott össze a Művelődési Otthon és a könyvtár munkája. Több közös rendezvényen realizálódott az a kapcsolat, amelyre már 1976 óta igény merült fel.1986. szeptember 1-jével megalakult a Nagyközségi tanács Közművelődési Titkársága. Az átalakítás célja a községi közművelődési szervezőmunka egységesebbé, hatékonyabbá tétele volt. Ennek érdekében a szervezet két intézményét 1986. június 1-től egységes irányítás alá vonta Petőfi Sándor Művelődési Ház és Vikár Béla Könyvtár néven. Az integrációban résztvevő két intézmény, amely 1995-től Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár nevet viseli, valójában hálózati és szervezeti függetlenségét, költségvetési önállóságát megtartotta.

Az 1990-es évek elejétől már felvetődött a gondolat, hogy az állományt egy nagyobb épületbe kell költöztetni. 1998. augusztus 19.-én, ünnepélyes keretek között lett átadva a lakosságnak az új könyvtár. A reprezentatív épületben kapott helyet közel 30 ezer kötetes állomány és az e-Magyarország pont is.

A művelődési Ház a kezdetektől fogva feladatának tekinti a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását és gyarapítását. Támogatja az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét. Éves programjait ezek szellemében állítja össze.

Időponthoz előre nem köthető programok és feladatok:

  • Színházlátogatás
  • Civil szervezetek fellépéseinek megszervezése
  • Író-olvasó találkozók
  • Tanácsadások

A Művelődési ház egy színházteremmel, előadó teremmel és egy kis előadó teremmel várja a látogatókat.

Az intézmény alapító okirata letölthető IDE kattintva!

Dunavecse Város Önkormányzata Időszaki Lapjának Szervezeti és Működési Szabályzata IDE kattintva megtekinthető.

A Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Szervezeti és Működési Szabályzata IDE kattintva megtekinthető.

Fenntartói nyilatkozat megtekinthető ITT.