Adótúlfizetés visszaigénylése

Az ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 6087 Dunavecse, Fő út 43. földszint 3. szoba

Ügyintéző: Krepsz Józsefné adóügyi ügyintéző

Telefon: (06 78) 437-117, (06 70) 315-4085        E-mail: krepsz.jozsefne@dunavecse.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 7.30 – 12.00
kedd 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
szerda 7.30 – 12.00, 13.00 – 16.00
csütörtök 7.30 – 12.00
péntek 7.30 – 12.00

Ügyleírás
Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet, fizetett be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán. Ha az adózónak az önkormányzatnál az adott számlán adótartozása nem áll fenn, és bejelentési/bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy más önkormányzatnál vezetett adószámlájára történő átvezetéséről (pl.: más adónemben később esedékes kötelezettségére). Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára, azaz az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás, vagy tartozás összegét - nettó módon számítva - csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével.
Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál (NAV) nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Jogszabályi háttér
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.


Benyújtó személye
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja
Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható  elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Eljárás díja
A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő
Az adózót megillető költségvetési támogatás kiutalásának esedékességéről törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított harminc napon belül kell kiutalni.

A túlfizetés kiutalásával kapcsolatos döntés kézbesítése
A túlfizetés kiutalásáról döntés, határozat, végzés nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla egyenleg keretében értesül az aktuális egyenlegéről. Az érintettek részére az eAdo elektronikus rendszeren keresztül a folyószámla egyenleg a nap 24 órájában lekérdezhető.

Kapcsolódó nyomtatványok