Bursa Hungarica

„A” típusú pályázati felhívás letöltése - felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan
„B” típusú pályázati felhívás letöltése - felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A kiírás a www.dunavecse.hu honlapon, valamint az www.emet.gov.hu honlapon megtalálható.

Ügymenet: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Illetékes ügyintéző
Marticsné Molnár Szilvia
Dunavecse, Fő út 43.
Tel: 78/437-116
Fax: 78/437-117
Email: molnar.szilvia@dunavecse.hu
Ügyfélfogadási rend
Hétfő 730 – 1200
Kedd: 730 – 1200 1300 - 1730
Szerda 730 –1200 1300 – 1600
Csütörtök 730 -1200
Péntek: 730 –1200

Ügy leírása, szükségessége, folyamata
„A” típusú pályázat: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázhatnak azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
B” típusú pályázat: azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázó jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. „B” típusú pályázatra jelentkező közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2022-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat ténylegesen megkezdik.
A pályázatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghatározott határidőig a Dunavecse Város Képviselő-testületének Oktatási és Szociális Bizottsága bírálja el. A pályázók értesítést kapnak a döntésről. A nyertes pályázati anyagok továbbításra kerülnek a Támogatáskezelő részére.
Hol és hogyan kell benyújtani a pályázatot?
A pályáztatás rendjében változás állt be. Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva.
A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat tartalma
A kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.
A pályázati kiírásban meghatározott mellékletek
1) a pályázó hallgatói jogviszony igazolása
2) a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének összegét alátámasztó okiratok, bizonylatok, egyéni vállalkozók esetében az APEH igazolás
3) minden olyan igazolás, ami a rászorultságot igazolja (pl. gyógyszerköltség, kórházi
zárójelentés, árvaellátás, rokkantsági nyugdíjat megállapító határozat másolata, stb..)

4) vagyonnyilatkozat
A pályázó családi vagyoni helyzete is vizsgálat tárgyát képezi, mely szerint nem részesülhet támogatásban az, akinek közeli hozzátartozóinak a tulajdonában olyan hasznosítható ingatlan, jármű vagy vagyoni értékű jog van, melynek külön-külön számított egy főre eső forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 szorosát (855 ezer Ft) vagy együttes forgalmi értéke 80 szorosát (2. 280 eFt.) meghaladja.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Az ügyintézés határidejéről:
Minden évben változó, a Támogatáskezelő pályázati kiírásához igazodik.
A jogorvoslati lehetőségekről:
Fellebbezésre nincs lehetőség, de amennyiben az ügyfél törvénysértőnek tartja a döntést, bíróság előtt keresetlevéllel megtámadhatja. Ez azonban már nem tartozik közigazgatási hatáskörbe.
Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:
A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja vagy az érintett beleegyezett.
Tájékoztatás az elektronikus úton végezhető cselekményekről
- pályázat benyújtása
- időpont egyeztetése
- értesítés
- hiánypótlás
Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
Az ügyfél jogai a hatóság előtt:
1) kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja;
2) eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;
3) hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az
ügyfél az előírt határidő alatt hiánypótlás illeti meg;
4) részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az
ügyfelet értesíteni kell;
5) az eljárás során észrevételeket tehet;
6) az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a
nyilatkozattételt;
7) betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;
8) a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni;
9) jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.
Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:
1) hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles
megjelenni;
2) a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;
3) az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem
így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az
ügyféllel szemben.
4) az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.
Az alkalmazott jogszabályok:
1) 51/2007. (III.26) Korm. Rendelet
2) 15/2012. (IX.27.) számú önkormányzati rendelete a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól